ประชาสัมพันธ์?
✅ผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (คนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ/ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป)
?กรณีที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนได้ ให้กรอกข้อมูลในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น
?กรณีผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้ ให้กรอกในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น
??สามารถส่งเอกสารได้ที่
?สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ☎️โทร038-282589 ต่อ 315,308
?หากต้องการหนังสือยินยอมฯ สามารถติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่) ?