ตามที่ เทศบาลเมืองแสนสุข มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล และจัดระเบียบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 41 มาตรา 43 ส่งเสริมอาชีพ รายได้ของประชาชนในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 54 และเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566 นั้น
ขอแจ้งยกเลิกประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะ ช่วงการจัดงานวิ่ง Bangsaen 10 (2023) ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 เนื่องจากกำหนดจัดงานวิ่ง Bangsaen 10 (2023) ไนวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
เทศบาลเมืองเสนสุข จึงอนุญาตให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณชายหาดสาธารณะ ได้แก่ หาดบางแสนล่าง หาดบางแสน และหาดแหลมแท่น โดยไม่ต้องเก็บอุปกรณ์การค้ากลับ ดังนี้