ราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2566 เทศบาลเมืองแสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

ประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ประจำปี 2566

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดิน พ.ศ. 2566

ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2566

ราคาประเมินอาคารชุด พ.ศ. 2566

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่เทศบาลจัดเก็บ

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด ภ.ด.ส. 2

เอกสารอื่นๆ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566


ราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองแสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

ประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ราคาประเมินทุนทรัพย์

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองแสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี

ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองแสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี