โครงการบางแสนปลอดโฟม Bangsaen No Foam

     เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดทำโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กล่องโฟบรรจุอาหารในชายหาดบางแสน ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการค้าและนักท่องเที่ยวนำล่องโฟมมาใช้ในชายหาดบางแสน มากกว่า 80% ซึ่งปัจจุบันเทศบาลฯกำลังประสบปัญหาขยะล้นเมืองและพื้นที่ฝังกลบขยะมีไม่เพียงพอ รวมถึงกล่องโฟมใส่อาหารหากนำมาใช้ไม่ถูกวิธี อาจมีสารพิษเจือปนลงสู่อาหารซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและต้องการให้ผู้ประกอบการค้า ลด ละ เลิก การใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยหาวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาใช้ทดแทน จึงได้ัดทำโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน ขึ้นมา
     เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ ประสบควาสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมเดินรณรงค์และร่วมพิธิเปิดโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน ในวันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 09:00 น.  

กำหนดการ โครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน
วันที่ 22 กันยายน 2555 ณ ชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข
  โครงการบางแสนปลอดโฟม Bangsaen No Foam
     
09:00 - 10:00 น. ลงทะเบียนบริเวณหน้าโรงแรม เอส เอส บางแสนบีช  
10.00 - 11.00 น. เดินรณรงค์ โดยตั้งขบวนบริเวณหน้าโรงแรม เอส เอส บางแสนบีช
เดินเข้าชายหาดบางแสน ผ่านศาลเจ้าพ่อแสนถึงวงเวียนยินดีต้อนรับและเข้าบริเวณงาน
- ขบวนวงดุริยางค์ (นำขบวน)
- ขบวนนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ
- ขบวนป้ายรณรงค์ Bangsaen on foam
- ขบวนผู้ประกอบการค้า 9 กลุ่ม
- ขบวนเดินรณรงค์ของชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
- ขบวนมหาวิทยาลัยบูรพา
- ขบวนจากกลุ่ม/องค์กร ต่างๆที่เข้าร่วมงาน
 
11.00 - 12.00 น. ขบวนเดินรณรงค์เดินมาถึงที่บริเวณลานวันไหล (วงเวียนยินดีต้อนรับ)
- กล่าวรายงาน โดย นายสราวุฒิ รอดอยู่ ปลัดเทศบาลฯ
- กล่าวเปิดงาน โดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
- นายกฯ มอบของที่ระลึก/รางวัลแก่ผู้ประกอบการค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ
 
12.00 - 12.30 น. การแสดงดนตรีเคาะจังหวะ (Percussion)  
12.30 - 13.00 น. กิจกรรมบนเวที / เล่นเกมส์  
13.00 - 14.00 น. การนำเสนอ นวัตกรรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- บริษัท บรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด
- สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
- บริษัท เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้น จำกัด (SCG)
- บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 
17.00 - 16.00 น. การแสดงดนตรี / เล่นเกมส์ / ปิดโครงการ  
     
** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

เทศบาลเมืองแสนสุข BANGSAEN NO FOAM เทศบาลเมืองแสนสุข BANGSAEN NO FOAM เทศบาลเมืองแสนสุข BANGSAEN NO FOAM เทศบาลเมืองแสนสุข BANGSAEN NO FOAM เทศบาลเมืองแสนสุข BANGSAEN NO FOAM เทศบาลเมืองแสนสุข BANGSAEN NO FOAM เทศบาลเมืองแสนสุข BANGSAEN NO FOAM เทศบาลเมืองแสนสุข BANGSAEN NO FOAM เทศบาลเมืองแสนสุข BANGSAEN NO FOAM เทศบาลเมืองแสนสุข BANGSAEN NO FOAM เทศบาลเมืองแสนสุข BANGSAEN NO FOAM

ติดตามข้อมูลโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/BangSaenNoFoam
เทศบาลเมืองแสนสุข : http://www.saensukcity.go.th/bangsaennofoam.html

โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี