การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565”  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข(หลังใหม่)