การประชุมจับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาดบางแสนล็อกที่ 1-84

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "การประชุมจับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาดบางแสนล็อกที่ 1-84"  วันที่ 20 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุขจัดประชุมจับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาดบางแสนล็อกที่ 1-84 พร้อมทั้งรับชำระเงินค่าบำรุงการใช้สถานที่ตั้งเก้าอี้ผ้าใบและค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย