การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจําปี พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจําปี พ.ศ. 2565”  วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.  ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข