การยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “การยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”  วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ นำโดย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย(ประธาน) เพื่อพัฒนาสู่เมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยนำร่องในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ยกระดับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน รองรับการใช้ชีวิตตามแนววิถีใหม่ (New Normal) ทั้งในมิติสถานประกอบการ (สถานที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว) มิติชุมชน โดยการสร้างความเข้มแข็งชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และมิติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation) เพื่อให้เป็นต้นแบบเมืองสุขภาพดี โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ 1) สถานประกอบการ setting ต่าง ๆ ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย โรงแรม ตลาด ร้านอาหาร สถานที่เที่ยวชายหาด ระบบประปาและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 2) ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการได้รับบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน และ 3) เสริมพลังชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการริมชายหาดให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม