กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปลาดาว ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเป็นการร่วมมือผ่านกลุ่มภาคีเครือข่าย ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มกิจการเพื่อสังคม Food Loss Food Waste Thailand เทศบาลตําบลทับมา จังหวัด ระยอง กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนเขาสามมุข เข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เข้ากับภาคอุตสาหกรรม ตามหลักการเอื้อประโยชน์ร่วมกัน (Symbiosis) รวมทั้งส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยเตาม หลัก BCG Model นํามาซึ่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน