ประชุมคณะกรรมการการบริหารเมืองอัจฉริยะเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“ประชุมคณะกรรมการการบริหารเมืองอัจฉริยะเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565”  วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข  เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย "แสนสุขสมาร์ทซิตี้" ซึ่งเป็นนโยบายที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาแก้ไขปัญหาของเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง จัดเก็บข้อมูลของเมืองเพื่อนำมาวิเคราะห์ยกระดับการให้บริการประชาชน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ผ่านระบบ Google Meet