ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ครั้งที่ 2/2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ครั้งที่ 2/2565”  วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองแสนสุขจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ครั้งที่ 2/2565

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 17 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้การจัดทํา ทบทวน หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผ่านกระบวนการ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการนี้ ผ่านระบบ Google Meet และต่อด้วยการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 15 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เพื่อให้การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สูงสุดผ่านระบบ Google meet