ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4"  วันที่ 25 ตุลาคม 2565  เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่) และถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้การจัดทำ ทบทวน หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน