เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ประชุมประชาคมเมืองระดับท้องถิ่น และ ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ“ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565” ในที่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายนิธิ ประเสริฐ์วิทย์ รองนายกฯทั้ง2ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข(หลังใหม่) 

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 16 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้การจัดทํา ทบทวน หรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผ่านกระบวนการ ประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการนี้ ผ่านระบบ Google Meet