โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด"  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแสนสุข

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย…

- การบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ให้แก่ครู ผู้ปกครอง และเด็กเล็กภายในศูนย์ฯ

 - กิจกรรมเผชิญเหตุฉุกเฉิน เช่น อาชญากรรม เพลิงไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม

ซึ่งในวันนี้ได้สอนการเอาตัวรอดหากมีผู้บุกรุกในสถานที่และซ้อมแผนเผชิญเหตุ การเอาตัวรอดจาสถานการณ์ฉุกเฉิน จำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้เด็กเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือ และรู้ถึงวิธีการเอาตัวรอดได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน