โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย จากการปฏิบัติงานของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย จากการปฏิบัติงานของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศนูย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายนิธิ ประเสริฐวิทย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข โดยวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบ ที่อาจเกิดจากการดําเนินงานของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข ในการนี้ไม่ได้เป็นการตรวจรักษาโรค แต่เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อวินิจฉัยโรคที่อาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจากการฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไปนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแสนสุขไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงการดําเนินโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข จํานวนประมาณ 100 คน ซึ่งดําเนินการตรวจสุขภาพโดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการตรวจสุขภาพ (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)