โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2566" วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข  งานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี และชมรมอาสาสัตวแพทย์ เทศบาลเมืองแสนสุข ดำเนินการคุมกำเนิดสัตว์ ด้วยการผ่าตัดทำหมันถาวรให้กับสุนัข และแมวในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ทั้งที่เลี้ยงอยู่ตามชุมชน และที่อยู่ตามที่ทางสาธารณธ วัด สถานศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการลดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ลดภัยคุกคามจากสัตว์จรจัด ป้องกันการแพร่ระบาด และระงับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน