โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565”  วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข  โดยจัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เรื่อง การควบคุมการติดเชื้อ ( Infection Control ) เป็นมาตรฐานสากลของการรักษาทางการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง