โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565”  วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ผู้เข้ารับการอบรมรับรู้ถึงโทษทัณฑ์ และความคุ้มครองทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแก่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่ โดยนายไพศาล สีนาคล้วน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวเปิดโครงการ

การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

#ช่วงที่1 การบรรยาย เรื่อง "ความรู้ในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมือง สิทธิและสวัสดิการ และแนวทางขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน" โดยคุณมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

#ช่วงที่2 แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเพื่อทำกิจกรรมกลุ่ม "การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว" โดยวิทยากรกลุ่ม คุณสมเกียรติ จันทร์อารักษ์ และคณะ