โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด ครั้งที่ 2/2565

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 2/2565”  วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.  นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สภ.แสนสุข การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่14 กองพันต่อสู้อากาศยานที่12 ศูนย์ยุทธศาสตร์กองทัพไทย ผู้ประกอบการชายหาดบางแสน ผู้ประกอบการล็อกแหลมแท่น และผู้ประกอบการสวนหย่อมแหลมแท่น

ร่วมกันทำกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์จิต อาสา “เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและ ปลูกจิตสํานึกให้คณะผู้บริหาร พนักงานของรัฐ ประชาชนทั่วไป จิตอาสา และกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรักษาความสะอาด ในแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ สร้างนิสัย รักษาความสะอาด สร้างความสามัคคีในท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและได้เสียสละเวลาและแรงกายทํากิจกรรม สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

**เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดกิจกรรม**