โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ “โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566”  ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข  เพื่อถ่ายทอดความรู้และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นำชุมชน และติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน