ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข งานติดตามและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ