ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ "การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗" วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น ๔) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

-โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่อง แจ้งการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๓.๒ เรื่อง แจ้งการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แก้ไข ฉบับที่ ๑ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๓.๓ เรื่อง แจ้งการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองแสนสุข (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ระเบียบวาระที่๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

๔.๒ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ร้ายการ (งานบริหารงานทั่วไปสำนักปลัดเทศบาล)

๔.๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล)

๔.๔ ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕'๖๗ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่างสุขาภิบาล)

๔.๕ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการรับมอบครุภัณฑ์โครงการวิจัยระบบบำบัดน้ำเสีย (กองช่างสุขาภิบาล)

๔.๖ ญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขเลขที่แบบแปลนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนแสนสุข ซอย ๓ (กองช่าง)

๔.๗ ญัตติ เรื่องเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองการศึกษา)

๔.๘ ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา)

๔.๙ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล)

๔.๑๐ ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล)

๔.๑๑ ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล)

๔.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (งานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล)

๔.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

๔.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ระเบียบวาระที่๕ เรื่องอื่น ๆ