ข้อมูลติดต่อ

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
  • 0-3819-3500-2

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • GOOGLE MAP

    13.288151,100.914297

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (ในเวลาราชการ)
0-3819-3500-2
สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (นอกเวลาราชการ)
0-3838-1061 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
0-3838-6386 (ศูนย์เทศกิจ)
เลขานุการคณะผู้บริหาร
0-3838-5364
สำนักปลัดเทศบาล
0-3819-3500-1
ปลัดเทศบาล
0-3819-3500-2 ต่อ 319
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0-3819-3503
กองคลัง
0-3819-3507
กองช่าง
0-3819-3508-9
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0-3819-3512
งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ
0-3819-3514
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ (เหนือ)
0-3819-3516
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ใต้)
0-3819-3517
งานทะเบียนราษฎร
0-3819-3518-9
กองช่างสุขาภิบาล
0-3819-3523
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ม.บูรพา)
0-3819-3580-1
กองสวัสดิการสังคม
0-3819-3582
งานสัตวแพทย์
0-3838-5100
กองการศึกษา
0-3819-3585
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0-3838-1061 หรือ 199
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน
0-3838-1278
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0-3819-1917
ศูนย์เทศกิจ
0-3838-6386
สถานธนานุบาล
0-3838-7041-2