ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปลี่ยนแปลง สถานที่สอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างผู้ผ่านการสอบ (ภาค ก และ ข) และกำหนดวันประเมินสมรรถนะในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เทศบาลเมืองแสนสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569)

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ในตำแหน่งที่ว่าง

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

[18/05/2566] ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

[08/05/2566] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด เทศบาลเมืองแสนสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองแสนสุขที่ปฏิบัติงาน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง ในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข และ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข (กรกฎาคม 2564)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

ผลการพิจารณาสรรหาพนักงานจ้าง

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข (พฤศจิกายน 2563)

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1