โครงการห้ามทิ้งขยะ ในที่หรือทางสาธารณะ ความเป็นมาของโครงการ

เทศบาลเมืองแสนสุข มีพื้นที่ 20.268 ตารางกิโลเมตร เป็นชุมชนทางการศึกษา การท่องเที่ยวและที่พักอาศัย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายประมาณ 80% เศรษฐกิจโดยรวมจึง ขึ้นอยู่กับการพาณิชยกรรม กิจกรรมด้านการค้าตั้งอยู่หนาแน่นบริเวณตลาดหนองมนและชายหาดบางแสน จึงทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองแสนสุขมีหน้าที่หนึ่งที่ต้องทำในเขตเทศบาล คือรับผิดชอบการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ ตลอดจนแม่น้ำลำคลองและทางระบายน้ำ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฎิกูล เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ และในการดำเนินงานดังกล่าว ต้องใช้คนงานจำนวนมาก แต่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทิ้งขยะ ไม่เป็นที่ ไม่ทิ้งในภาชนะที่จัดไว้ให้ ทิ้งลงถนน ทะเล สร้างความสกปรกให้กับพื้นที่หรือทางสาธารณะ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราช บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะขึ้น เพื่ออบรม ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักท่องเที่ยวทราบว่า การทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ เป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องถูกจับและถูกปรับ

การจับปรับ
- ใช้อัตรากำลังพนักงานเทศกิจ เพื่อปฏิบัติการตรวจสอบ จับ-ปรับ
- ขอความร่วมมือ ภาคประชาชน เป็นตาวิเศษช่วยให้ข้อมูลผู้ที่ทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ และแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจับ-ปรับ

ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ
- บุคคลผู้มิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนำความมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทำการจับกุมผู้กระทำผิตนั้น เมื่อมีการเบิกจ่ายค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ ให้นำเงินดังกล่าวมอบให้กับผู้แจ้งด้วย ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

ทราบหรือไม่ คนไทยทิ้งถุงพลาสติก โฟม ขยะ 6-7 ชิ้น/วัน/คน/ครอบครับ (3-4 คน) ใน 1 ปี

คนไทยทิ้งขยะ โฟม ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 639 ชิ้น

ทิ้ง จับ ปรับ

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องถูกจับ และถูกปรับ

โดนปรับแน่ หากไม่ทิ้งขยะลงถังหรือสถานที่ทิ้งขยะ
- ทิ้งขยะลงพื้น / ถ่มน้ำลาย / ทิ้งก้นบุหรี่ / คายหมากฝรั่งลงพื้น โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
- ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข