เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลักสูตรการดับเพลิงในพื้นที่อับอากาศ)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลักสูตรการดับเพลิงในพื้นที่อับอากาศ)

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการการบริหารเมืองอัจฉริยะเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการการบริหารเมืองอัจฉริยะเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2565

โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข

โครงการรักษ์ดวงตา คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข

งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2565

การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2565

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในชุมชนพัฒนา 2  เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำลูกระนาดหรือเนินชะลอความเร็ว (2)

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในชุมชนพัฒนา 2 เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำลูกระนาดหรือเนินชะลอความเร็ว (2)

โครงการ “รักโลก...รักษ์ทะเล”

โครงการ “รักโลก...รักษ์ทะเล”

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ประชุมประชาคมเมืองระดับท้องถิ่น และ ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

ประชุมประชาคมเมืองระดับท้องถิ่น และ ประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง และจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2565

จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

จัดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory budgeting) ระดับท้องถิ่น

การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory budgeting) ระดับท้องถิ่น

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 1/2565

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ครั้งที่ 1/2565

งานวันไหลบางแสน65

งานวันไหลบางแสน65

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนล่าง

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนล่าง

ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต2

ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต2

งานเทศกาลท่องเที่ยววิถีพาย SUP FUN FESTIVAL 2022

งานเทศกาลท่องเที่ยววิถีพาย SUP FUN FESTIVAL 2022

ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต1

ภาพการเลือกคณะกรรมการชุมชน ชุมชนเขต1

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการจัดทำแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการค้าของตลาดหนองมน

โครงการจัดทำแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการค้าของตลาดหนองมน

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

กิจกรรมทาสีทางม้าลายถนนบางแสนสาย 1 (เลียบชายหาดบางแสน)

กิจกรรมทาสีทางม้าลายถนนบางแสนสาย 1 (เลียบชายหาดบางแสน)

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน

ภาพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 1/2565

ภาพประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่1/2565

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่1/2565

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฯ

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฯ

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชนฯ

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชนฯ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 5/2564

ประมวลภาพ การฝึกอบรมภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนฯ

ประมวลภาพ การฝึกอบรมภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนฯ

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาตลาดหนองมน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาตลาดหนองมน

ประชุมจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า

ประชุมจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า

จับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564

การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1

การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1

การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1

กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2

กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

การฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

การฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564

ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564

ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)

ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่าเทียบเรือแหลมแท่นฯ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่าเทียบเรือแหลมแท่นฯ

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564

“มีแล้วแบ่งปัน”

“มีแล้วแบ่งปัน”

การประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยฯ

การประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยฯ