ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพ การฝึกอบรมภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนฯ

ประมวลภาพ การฝึกอบรมภายใต้โครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนฯ

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาตลาดหนองมน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการพัฒนาตลาดหนองมน

ประชุมจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า

ประชุมจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า

จับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จับฉลากเปลี่ยนล็อกเก้าอี้ชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

พิธีมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งที่ 4/2564

การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1

การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่1

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1

การฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1

กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2

กิจกรรมโครงการเทคนิคการแพทย์จิตอาสา ครั้งที่2

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

การฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

การฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564

ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 3/2564

ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)

ประมวลภาพบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่12

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่าเทียบเรือแหลมแท่นฯ

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการท่าเทียบเรือแหลมแท่นฯ

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564

“มีแล้วแบ่งปัน”

“มีแล้วแบ่งปัน”

การประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยฯ

การประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยฯ

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 2 / 2564

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 2 / 2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งแรก

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองแสนสุข (ศปก.ทม.แสนสุข)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองแสนสุข (ศปก.ทม.แสนสุข)

PEA THE POWER PLAYGROUND

PEA THE POWER PLAYGROUND

การเดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ

การเดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่ชุมชนและประชาชน ครั้งที่2

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่ชุมชนและประชาชน ครั้งที่2

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2564

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564