ภาพกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564

“มีแล้วแบ่งปัน”

“มีแล้วแบ่งปัน”

การประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยฯ

การประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยฯ

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 2 / 2564

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองชลบุรี ครั้งที่ 2 / 2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งแรก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขครั้งแรก

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองแสนสุข (ศปก.ทม.แสนสุข)

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค เทศบาลเมืองแสนสุข (ศปก.ทม.แสนสุข)

PEA THE POWER PLAYGROUND

PEA THE POWER PLAYGROUND

การเดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ

การเดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลฯ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่ชุมชนและประชาชน ครั้งที่2

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่ชุมชนและประชาชน ครั้งที่2

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขและนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่ 1/2564

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564