ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เทศบาลเมืองแสนสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

                   ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาล เมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นั้น

                   บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครฯแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ดังนี้

                   1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                       -รายชื่อตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้-

                   2. กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

                       2.1 กำหนดวันคัดเลือก วันจันทร์ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข และอาคารสำนักงานเทศบาล (หลังใหม่) ชั้น 4 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามรายละเอียดดังนี้

 

วันจันทร์ วันที่ 18 ธันวาคม 2566

 

เวลา กิจกรรม ตำแหน่ง เวลาที่สอบ
08.00 - 08.50 น.
09.00 - 11.00 น.
13.00 - 13.50 น.
14.00 - 16.00 น.
-รายงานตัวช่วงเช้า
-สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
-รายงานตัวช่วงบ่าย
-สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
-ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
-ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
-ผู้ช่วยนักผังเมือง
-ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
-ผู้ช่วยนิติกร
-ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
-ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข

08.00 - 08.50 น.
09.00 - 11.00 น.
13.00 - 13.50 น.
14.00 - 16.00 น.
-รายงานตัวช่วงเช้า
-สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
-รายงานตัวช่วงบ่าย
-สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
-ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
-ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
-พนักงานขับรถยนต์

ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (หลังใหม่) ชั้น 4

                   

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

                        เทศบาลเมืองแสนสุข จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และทาง www.saensukcity.go.th

 

เอกสารแนบ

เอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เทศบาลเมืองแสนสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ