การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

          ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ ดังต่อไปนี้

1. ประเภทพนักงานจ้างที่จะดำเนินการรับสมัครฯ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

                 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 อัตรา

                 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา

                 งานรักษาความสงบเรียบร้อย

                 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 4 อัตรา

กองช่าง

                 งานผังเมือง

                 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

                 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักผังเมือง จำนวน 1 อัตรา

                 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

                 งานวิศวกรรม

                 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

                 งานสวนสาธารณะ

                  8. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                 งานรักษาความสะอาด

                 9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา

                 10. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

                 งานส่งเสริมสุขภาพ

                 11. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

กองช่างสุขาภิบาล

                 งานแบบแผนและก่อสร้าง

                 12. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

                 13. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

                 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

                 14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

                 งานบริหารงานทั่วไป

                 15. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

กองการศึกษา

                 งานการศึกษาปฐมวัย

                 16. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

                 งานบริหารงานทั่วไป

                 17. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

                 

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล

                 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                 1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

                 งานรักษาความสงบเรียบร้อย

                 2. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา

กองช่าง

                 งานสาธารณูปโภค

                 3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 6 อัตรา

                 งานสวนสาธารณะ

                 4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 7 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                 งานรักษาความสะอาด

                 5. ตำแหน่ง คนงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

กองช่างสุขาภิบาล

                 งานการคลัง

                 6. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

                 7. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

( รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ )

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร

ผู้สมัครคัดเลือกซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้

                 2.1 คุณสมบัติทั่วไป

                 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้

                                  2.1.1 มีสัญชาติไทย

                                  2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

                                  2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                  2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้

                                                   (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                                   (ข) วัณโรคในระยะอันตราย

                                                   (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

                                                   (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

                                                   (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

                                  2.1.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                                  2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

                                  2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                                  2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                                  2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ รับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

                                  3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2567 –  26 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00-16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (โปรดแต่งกายสุภาพ)

                                   3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                                                   3.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                                                   3.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                                                   3.2.3 สำเนาใบคุณวุฒิการศึกษา (ภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร

                                                   3.2.4 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป

                                                   3.2.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครที่รับรองว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล

                                                   3.2.6 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมขนส่งทางบก จำนวน 1 ฉบับ (กรณีตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

                                                   3.2.7 สำเนาใบสำคัญทางทหาร ได้แก่ สด.9 และ สด.43 หรือ สด.8 (กรณีผู้สมัครคัดเลือกเป็นเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

                                                   3.2.8 หนังสือรับรองการทำงาน กรณียื่นใบสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้มีทักษะ จำนวน 1 ฉบับ

                                                   3.2.9 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (กรณีชื่อตัวและหรือชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

*สำเนาเอกสารที่ยื่นในการสมัคร ผู้สมัครต้องลงนามรับรองเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับและให้ใช้กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4*

4. เงื่อนไขในการรับสมัคร

                                  4.1 การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ ถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อสมัครและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการหากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

                                  4.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครคัดเลือก หรือตรวจพบว่าเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ให้ถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ โดยให้ถือเป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

                 เทศบาลเมืองแสนสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และทาง www.saensukcity.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-38193-500-2 ต่อ 320

6. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

                 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

                 คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข จะเป็นผู้ ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการแห่งประกาศ

                 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างโดยการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/ทดสอบความรู้ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

                                  7.1 การดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

                                                   - สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. (สอบข้อเขียน แบบปรนัย) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

                                                   - ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. (สอบข้อเขียน) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

                                                   - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

                                  7.2 การดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้

                                                   - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

                                  7.3 การดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป

                                                   - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

8. เกณฑ์การตัดสิน

                 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

9. ประกาศผลการคัดเลือก และการขึ้นบัญชี

                 เทศบาลเมืองแสนสุข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม สูงลงมาคะแนนรวมต่ำตามลำดับ ในกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ถือว่าผู้ที่มีเลขลำดับก่อน ในการสมัครฯ เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

10. ระยะเวลาการจ้าง และการบรรจุและแต่งตั้ง

                 พนักงานจ้างตามภารกิจจะทำสัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปจะทำสัญญาไม่เกิน 1 ปี เทศบาลจะเป็นผู้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศได้ ส่วนกำหนดวันเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งนั้นเทศบาลเมืองแสนสุขจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

                 อนึ่ง ถ้าปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการคัดเลือก อาจพิจารณาให้ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด หรือยกเลิกการสอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาควิชาที่เกิดการทุจริตหรือยกเลิกการคัดเลือกเฉพาะรายที่เกิดการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควรได้สำหรับผู้ที่ทุจริตและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอีก และไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองแสนสุขอีกต่อไป

เอกสารแนบ

เอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)