ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2

          ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นั้น

          บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครฯแล้วและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ดังนี้

          1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                    -รายชื่อตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้-

           2. กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป)

                    2.1 กำหนดวันคัดเลือก วันจันทร์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) , ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และสอบสัมภาษณ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข และสอบสัมภาษณ์อาคารสำนักงานเทศบาล (หลังใหม่) ชั้น 4 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามรายละเอียดดังนี้

วันจันทร์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เวลา กิจกรรม ตำแหน่ง สถานที่สอบ

08.00 - 08.50 น.

09.00 - 11.00 น.

 

13.00 - 13.50 น.

14.00 - 16.00 น.

-รายงานตัวช่วงเช้า

-สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค ก)

-รายงานตัวช่วงบ่าย

-สอบความรู้ความสามารถ

เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

-ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

-ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

-ผู้ช่วยนักผังเมือง

-ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

-ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชี

-ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ณ อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองแสนสุข

 

เวลา กิจกรรม ตำแหน่ง สถานที่สอบ

08.00 – 08.50 น.

09.00 – 13.00 น.

-รายงานตัว

-สอบสัมภาษณ์

-พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คน

-พนักงานเทศกิจ จำนวน 3 คน

-คนงาน จำนวน 19 คน

-คนงานรักษาความสะอาด จำนวน 2 คน

ณ อาคารสำนักงานเทศบาล

เมืองแสนสุข (หลังใหม่) ชั้น 4

           3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต่อไป                                              

           4. ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

         เทศบาลเมืองแสนสุข จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และทาง www.saensukcity.go.th

เอกสารแนบ

เอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

เอกสารประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน