ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปลี่ยนแปลง สถานที่สอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

          ตามประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป) เทศบาลเมืองแสนสุข และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นั้น

          เนื่องจากสถานที่สอบเดิมอาคารอเนกประสงค์ ไม่สามารถใช้ดำเนินการในวันและเวลาดังกล่าวได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

วันจันทร์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เวลา กิจกรรม ตำแหน่ง สถานที่สอบ

08.00 - 08.50 น.

09.00 - 11.00 น.

 

13.00 - 13.50 น.

14.00 - 16.00 น.

-รายงานตัวช่วงเช้า

-สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

(ภาค ก)

-รายงานตัวช่วงบ่าย

-สอบความรู้ความสามารถ

เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

-ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

-ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

-ผู้ช่วยนักผังเมือง

-ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

-ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชี

-ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

-ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เปลี่ยนแปลงเป็น

ห้องประชุม ชั้น 4

อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

(หลังใหม่)

08.00 – 08.50 น.

09.00 – 13.00 น.

-รายงานตัว

-สอบสัมภาษณ์

-พนักงานขับรถยนต์

-พนักงานเทศกิจ

-คนงาน

-คนงานรักษาความสะอาด

เปลี่ยนแปลงเป็น

ห้อง ชั้น 3

อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข

(หลังใหม่)

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ

เอกสารประกาศ

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง เปลี่ยนแปลง สถานที่สอบคัดเลือก พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป