เทศบาลเมืองแสนสุข

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างโครงการบางแสนฮาล์ฟมาราธอน BANGSAEN ๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ใน เขตเทศบาล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ใน เขตเทศบาล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าศูนย์บริหารจัดการด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนเป็นไฟประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน ๙๖๖ ชุด ใน เขตเทศบาล ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย บริเวณโรง ปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และบริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ จำนวน ๓ คน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง (ลานม้าน้ำ) บริเวณโรงจอดรถยนต์และเก็บพัสดุกองช่าง จำนวน ๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาศีกยภาพผู้ สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน ๒ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นรัฐ พ.ศ. 2522 และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทําประโยชน์รีบเข้าทําประโยชน์ในที่ดิน

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2567

ประชาสัมพันธ์ประกาศ และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ประชาสัมพันธ์ การปิดการจราจร Bangsaen 21

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ประจำปีการศึกษา 2567

ลอยกระทงบางแสนยุคใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การเปิดให้บริการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ออนไลน์ (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร)

ประชาสัมพันธ์ผู้ค้าที่มีใบอนุญาตและไม่มีใบอนุญาต ที่เดินเร่ขายสินค้าบริเวณชายหาดบางแสน

ประชาสัมพันธ์ ไม่หยุดประกอบการค้าวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน และวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังในช่วงเทศกาลลอยกระทง

E-Services

โครงการชายหาดปลอดสูบบุหรี่

กิจกรรมกีฬาของเทศบาล และงานเทศกาลท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ แบบ EIT

ขอเชิญประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแสนสุข
โดยการสแกน QR Code ที่ปรากฎในรูปด้านล่างนี้

Saensuk smart living

แอปพลิเคชั่นบนมือถือ สำหรับ ร้องเรียน - ร้องทุกข์ บริการข่าวสารต่างๆ รวมถึงแสดงภาพการจราจร สามารถสแกน QR CODE ด้านล่างได้แล้วทั้งระบบ ios และ android

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ห้ามมิให้สูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ ตลอดจนทิ้งขยะมูลฝอย บริเวณชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดให้ชายหาดบางแสนเป็นพื้นที่นำร่อง ตามมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด โดยห้ามมิให้สูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ ตลอดจนทิ้งขยะมูลฝอย บริเวณชายหาดบางแสน แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกตามมาตรา 17 จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดเขตสูบบุหรี่ เป็นตู้สูบบุหรี่จำนวน 3 ตู้ และที่พักสูบบุหรี่โดยมีป้ายสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่ จำนวน 16 จุด บริเวณถนนบางแสนสาย 1 ฝั่งตรงข้ามชายหาด 

 • บริเวณป้ายสถานตากอากาศแสนสุข
 • บริเวณป้ายโรงแรมเดอะเซส
 • บริเวณข้างห้องน้ำ ซอย 5
 • บริเวณข้างห้องน้ำสีเทา
 • บริเวณห้องน้ำด้านข้างเซเว่น – อีเลฟเว่น
 • บริเวณถนนบางแสนสาย 1 ซอย 4
 • บริเวณใกล้ที่เก็บเตียงผ้าใบ
 • ศาลเจ้าพ่อแสน (ตู้สูบบุหรี่)
 • บริเวณเซเว่น – อีเลฟเว่น โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
 • บริเวณห้องน้ำ ซอย 3
 • บริเวณเซเว่น – อีเลฟเว่น โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท
 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ตู้สูบบุหรี่)
 • บริเวณป้ายมหานครเกสต์เฮ้าส์
 • บริเวณป้อมตำรวจ ซอย 1
 • บริเวณป้ายจอดรถจักรยาน
 • บริเวณป้ายห้องน้ำจอดรถ
 • บริเวณป้ายสถานตากอากาศแสนสบาย
 • บริเวณป้ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 • วงเวียนบางแสน (ตู้สูบบุหรี่)

เช็คอีเมล์ รายการสวัสดีบางแสน ถนนคนเดินบางแสน Bangsaen Walking Street